Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Jastarnia

ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż


zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Juracie stanowiącej wschodnią cześć miasta Jastarni ul. Wojska Polskiego 21, gmina Jastarnia, powiat pucki, województwo pomorskie dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW GD2W/00018918/1. Dział III i IV – wolne od wpisów.

W skład nieruchomości wchodzi do dnia 10.04.2092 r. prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 239, obręb: 0002 o powierzchni 1356 m² oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość zabudowana: budynkiem dawnego posterunku energetycznego z pokojami gościnnymi o powierzchni użytkowej 348,36 m², budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 19,63 m², budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 27,17 m², budynkiem socjalno-magazynowym o powierzchni użytkowej 113,46 m². W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie terenu z siatki stalowej z bramą wjazdową i furtką, utwardzone drogi i place. W kotłowni zamontowano kocioł Paromat Txiplex RN-90.

Cena wywoławcza wynosi 1485 900,0 zł.
Wadium w kwocie148 590,00 zł.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.1054).

Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest w szczególności:
1. Złożenie pisemnej oferty zawierającej:
- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,
- datę sporządzenia oferty.
- oferowaną cenę za Nieruchomość, nie mniejszą od ceny wywoławczej.
2. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie Regulaminu i akceptacji stanu nieruchomości bez zastrzeżeń.
3. załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego).
4. wpłacenie kwoty wadium na konto ING Banku Śląskim o numerze 41 1050 0086 1000 0090 3005 4804 z zaznaczeniem w treści przelewu „Wadium na nabycie nieruchomości w Jastarni” i dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, do dnia 07 grudnia 2015 roku na adres ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk z dopiskiem „3LA Oferta na nabycie nieruchomości w Jastarni – nie otwierać przed dniem 10.12.2015 r. godz. 10.00” za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej (decyduje data doręczenia) lub osobiście w Kancelarii Spółki, parter pok. 02.
Otwarcie i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w dniu 10.12.2015r. godz. 10.00 w pokoju 141.

ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany regulaminu Przetargu, a także zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu ENERGA OPERATOR SA, zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.energa.pl/ , http://bip.energa-operator.pl/
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Krzysztof Truchanowicz, tel. 601 629 215, (58) 527 92 44 e-mail: krzysztof.truchanowicz@energa.pl

DO POBRANIA

1. Regulamin Przetargu
2. Oświadczenie
3. Karta nieruchomości
4. Mapa
5. Ogłoszenie

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2015-09-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2015-10-02 Katarzyna Witt Edycja
2015-09-23 Katarzyna Witt Edycja
2015-09-23 Katarzyna Witt Publikacja od