Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie Zarządu ENERGA SA o wypłacie dywidendy

Ogłoszenie Zarządu ENERGA SA o wypłacie dywidendy

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

1)     Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok w wysokości 754 679 583,81 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 645 944 697,84 zł, tj. 0,13 zł na akcję,

 2)     uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którzy byli wpisani w Księdze Akcyjnej w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 31 maja 2012 roku (dzień dywidendy),

 3)     rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi od dnia 20 lipca 2012 roku.

 

Wypłata dywidendy dla:

 1)     akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi - dokonywana będzie za pośrednictwem Spółki,

 2)     pozostałych akcjonariuszy (z wyłączeniem osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi) - nastąpi za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (CDM Pekao SA) gotówką w Punkach Obsługi Klientów CDM Pekao SA (POK), bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.

Celem realizacji powyższego uprawnienia, należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości
do dowolnego POK na terenie całego kraju od dnia:

-            ukazania się niniejszego ogłoszenia i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza,

 -            20 lipca 2012 roku i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy gotówką w POK.

 

Wykaz POK jest dostępny na stronach internetowych:

 www.energa.pl i www.cdmpekao.com.pl.

 

Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy w dowolnym POK na terenie kraju, bądź przesłać listem poleconym (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres:

 Centralny Dom Maklerski Pekao SA

 ul. Wołoska 18,

 02-675 Warszawa

 

Akcjonariusze, którzy złożyli dyspozycje wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010 przelewem na rachunek bankowy nie składają ponownie dyspozycji. Dywidenda
z zysku za rok 2011 zostanie przelana na przekazany numer rachunku bankowego akcjonariusza. Akcjonariusze, których numer bankowy uległ zmianie są zobowiązani do jego niezwłocznej aktualizacji w dowolnym POK. W przeciwnym razie dywidenda zostanie przelana na numer rachunku akcjonariusza znajdujący się w bazie uprawnionych do dywidendy od akcji ENERGA SA, posiadanej przez CDM Pekao SA.

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza do dnia 18 lipca 2012 roku powoduje dokonanie wypłaty dywidendy
w dniu 20 lipca 2012 roku.

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy w dowolnym POK na terenie całego kraju możliwe będzie w terminie do dnia 20 lipca 2015 roku.

 Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie bądź przez pracownika CDM Pekao SA, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego
– opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego.

Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy odbiorze dywidendy m.in. akt zgonu uprawnionego akcjonariusza, prawomocne postanowienie sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

 Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych
w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia do dnia
18 lipca 2012 roku na adres: ENERGA SA,
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (Dyrektor Biura Zarządu) aktualnego oryginału certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 Ponadto informujemy, iż akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach przychodów uzyskanych z tytułu dywidend oraz kwoty pobranego podatku.

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1)     w dowolnym POK na terenie kraju,

 2)     pod numerami telefonów CDM Pekao SA:

 -            0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,

 -            +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych,

 3)     w ENERGA SA – numer telefonu 058 77 88 459.

         Ogłoszenie Zarządu ENERGA SA o wypłacie dywidendy

  Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

 1)     Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok w wysokości 754 679 583,81 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 645 944 697,84 zł, tj. 0,13 zł na akcję,

 2)     uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którzy byli wpisani w Księdze Akcyjnej w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 31 maja 2012 roku (dzień dywidendy),

 3)     rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi od dnia 20 lipca 2012 roku.

  Wypłata dywidendy dla:

 1)     akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi - dokonywana będzie za pośrednictwem Spółki,

 2)     pozostałych akcjonariuszy (z wyłączeniem osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi) - nastąpi za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (CDM Pekao SA) gotówką w Punkach Obsługi Klientów CDM Pekao SA (POK), bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.

  Celem realizacji powyższego uprawnienia, należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości
do dowolnego POK na terenie całego kraju od dnia:

 -            ukazania się niniejszego ogłoszenia i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza,

 -            20 lipca 2012 roku i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy gotówką w POK.

  Wykaz POK jest dostępny na stronach internetowych:

 www.energa.pl i www.cdmpekao.com.pl.

  Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy w dowolnym POK na terenie kraju, bądź przesłać listem poleconym (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres:

  Centralny Dom Maklerski Pekao SA

 ul. Wołoska 18,

 02-675 Warszawa

  Akcjonariusze, którzy złożyli dyspozycje wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010 przelewem na rachunek bankowy nie składają ponownie dyspozycji. Dywidenda
z zysku za rok 2011 zostanie przelana na przekazany numer rachunku bankowego akcjonariusza. Akcjonariusze, których numer bankowy uległ zmianie są zobowiązani do jego niezwłocznej aktualizacji w dowolnym POK. W przeciwnym razie dywidenda zostanie przelana na numer rachunku akcjonariusza znajdujący się w bazie uprawnionych do dywidendy od akcji ENERGA SA, posiadanej przez CDM Pekao SA.

  Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza do dnia 18 lipca 2012 roku powoduje dokonanie wypłaty dywidendy
w dniu 20 lipca 2012 roku.

  Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy w dowolnym POK na terenie całego kraju możliwe będzie w terminie do dnia 20 lipca 2015 roku.

  Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie bądź przez pracownika CDM Pekao SA, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

  Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego
– opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego.

 Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy odbiorze dywidendy m.in. akt zgonu uprawnionego akcjonariusza, prawomocne postanowienie sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

  Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych
w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia do dnia
18 lipca 2012 roku na adres: ENERGA SA,
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (Dyrektor Biura Zarządu) aktualnego oryginału certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

  Ponadto informujemy, iż akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach przychodów uzyskanych z tytułu dywidend oraz kwoty pobranego podatku.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1)     w dowolnym POK na terenie kraju,

 2)     pod numerami telefonów CDM Pekao SA:

 -            0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,

 -            +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych,

 3)     w ENERGA SA – numer telefonu 058 77 88 459.

   Zarząd ENERGA SA

           

    Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2012-06-29 Bożena Dubicka Edycja
2012-06-28 Bożena Dubicka Publikacja od