Wersja do druku

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Energa SA we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa działający w tym zakresie w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Terlikowska - Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej

Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Szczepaniec i Pan Andrzej Powałowski spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki. 

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują: 

- Komitet Audytu w składzie: Zbigniew Wtulich, Marek Szczepaniec, Andrzej Powałowski, 

- Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie: Paula Ziemiecka-Księżak, Zbigniew Wtulich, Agnieszka Terlikowska - Kulesza. 


 Kompetencje Rady Nadzorczej reguluje Statut Energa SA (§ 17 - § 23b).

( Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI pkt.B - RADA NADZORCZA -  Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu   21 grudnia 2009r. -  ze zmianami dokonanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA  z dnia 15 grudnia 2016r., zarejestrowanymi w KRS  dniu 31 stycznia 2017 r.)

§ 17

1. Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i w pozostałych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finasowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i również ze stanem faktycznym oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1

3) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad  realizacją  przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje,  w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych

4) sporządzanie, co najmniej raz w roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finasowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego spółki w innych spółkach handlowych dokonanego w danym roku obrotowym

5) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia 

7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego   

8) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/ wieloletnich planów rzeczowo-finansowych oraz innych planów oraz  strategii spółki i jej grupy kapitałowej

9) zatwierdzanie strategii spółki i jej grupy kapitałowej

10)  zatwierdzanie rocznych/ wieloletnich  planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej spółki i jej grupy kapitałowej

11) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej

12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki

13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki, 

14) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółkę 

15) udzielanie Zarządowi zgody na:

a) nabycie  składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych

b) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym w szczególności na rozporządzanie   nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych 

c) zawarcie przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ( w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżąych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), za wyjatkiem typowych umów  zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działaności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, z którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy

d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych 

e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych

f) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy

g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowania ugodowego lub układowego, lub - gdy nabycie akcji następuje na rynku regulowanym

i) zbycie  akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych oraz określenie warunków i trybu ich zbywania,  z wyłączeniem:

- zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym, 

- zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek 

- zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych.

16) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem bezwglednie obowiązujących przepisów prawa

17) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie im wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako członka Rady oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności członka Zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady został oddelegowany 

18) udzielania zgody na tworzenie oddziałów spółki zagranicą

19) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu 

20) ustalenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta spółki  na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników  spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucji energii elektrycznej w sprawach:

- zaciągania przez te  spółki zobowiązań warunkowych

- zawierania umów kredytu, pożyczki

- ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku

-zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO,lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa energetycznego o wartości przekraczającej 5.000 000  EURO

 
21) ustalenie sposobu wykonywania przez spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których  spółka posiada akcje lub udziały o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 20 000 000 złotych, które jednoczesnie stanowią wiecej niż 50% kapitału zakładowego tych spółek, lub w których spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,  w sprawach: 

a) zaciągania zobowiązania, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzania prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych

b) udzielenia przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych  

c) zmiany statutu lub umowy spółki

d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego

e) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki

f) zawiązania przez taką spółkę innej spółki, oraz objęcia, nabycia lub zbycia przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce

g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego jeżeli ich wartość przekracza 20 000 000 złotych,    

h) emisji obligacji

i) rozwiązania i likwidacji spółki.

j) dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub sieci dystrybucyjnej o wartości przekraczającej  5 000 000 EURO w rozumieniu Prawa energetycznego

2. Zarząd spółki zobowiązany:

1)przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt15 lit. i niezależnie od zaawansowania przedsiewzieć lub projektu

2) przekazywać Radzie Nadzorczej informacje dotycząca przebiegu i decyzji podjętych na walnym żgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników w zakresie spraw, o których mowa w ust1 pkt20 i pkt 21 lit. j

3) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy  po zakończeniu walnego zgromadzenia / zgromadzenia wspólników spółek, których spółka posiada akację lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 12 członków

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne  Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust 3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie

3. Akcjonariuszowi, o którym mowa w par. 33  statutu przysługuje uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej według następujących zasad

1) w przypadku określania przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z parzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków Rady Nadzorczej plus jednego członka Rady Nadzorczej     

2) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału nieparzystej liczy członków Rady Nadzorczej przez dwa i następnie (b) zaokrąglonej w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej, tak aby uprawniony akcjonariusz posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów

3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza, o którym mowa w par.33 złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego dostarczenia.

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje sie na okres wspólnej trzyletniej kadencji

5. W okresie, w którym Skarb Panstwa jest akcjonariuszem spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane – jako reprezentanci Skarbu Państwa – jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013  roku  poz.216)

6. W okresie, w którym spółka jest spółką publiczną, co najmniej 2 członków rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, niepochodzących z osób powołanych przez  Skarb Państwa lub akcjonariusza, o którym mowa w par.33   powinno spełniać kryteria niezależności  przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej określone w par. 23b ust.2. 

7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi  spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej 

  § 19

1. Akcjonariuszowi, o którym mowa w par.33  przysługują uprawnienia osobiste do wskazania spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z par.18 ust.3 statutu członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie znajduje zastosowanie również w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art.385 Kodeksu spółek handlowych. Wskazanie przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.   Wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza  powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący.

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej są składane wobec przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwelub znacznie utrudnione  wobec wiceprzewodniczącego Rady lub jej sekretarza .

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.  

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. 

§ 21

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem Rady.Z ważnych powodów przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, zapewniając jednocześnie niezwłoczne informowanie członków Rady o przyspieszonym  terminie posiedzenia przy pomocy stosowanych środków komunikacji .

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz porządek obrad 

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana porządku obrad może nastapić, gdy na posiedzeniu obecni sa wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmiany.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.      

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym

5. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie stosuje się 

6.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail), wideokonferencji lub telekonferencji. mUchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały

7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Udział w posiedzeniu jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie 

4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację na temat swoich  powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

6. Spółka, na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, może ubezpieczyć członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej.  

§23a

1.  W okresie gdy akacje spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów  Wartościowych Rada Nadzorcza  wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu.

2. Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety stałe lub doraźne

§23b

1. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

2. W okresie, gdy akcje spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności członka rady nadzorczej  w rozumieniu  Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady ( nadzorczej ) ( 2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (niezależni członkowie rady nadzorczej )

3. Kandydat na niezależnego członka Rady nadzorczej składa spółce przez jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niepełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informacje o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

4. Z zastrzeżeniem par18. ust.3 powyżej, w przypadku zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jak i w sytuacji, gdy co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust 2 Zarząd spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego zgromadzenia punkt dotyczący uzupełnienia lub zmian składu Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutu Rada Nadzorcza i jej członkowie działają w składzie dotychczasowym i zachowują zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.


 

 

  Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
13-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-02-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-02-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-01-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-01-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-01-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
03-12-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-10-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
07-10-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
07-10-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
07-10-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
02-10-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
20-08-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
20-08-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
18-05-2015Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
18-05-2015Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
03-12-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
24-01-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
06-12-2012Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
06-12-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
29-08-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-04-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-03-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-03-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-03-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
17-11-2011Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
16-03-2011Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
27-08-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
16-07-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
25-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
19-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 01-07-2014
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 19-02-2008
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 13-03-2017
Liczba odwiedzin strony: 9860