Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Rejestr zbiorów danych osobowych

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych:  ENERGA SA

Adres: Al. Grunwaldzka  472  
80-309 Gdańsk

REGON: 220353024

Data aktualizacji: 30.11.2017 

 

Nazwa zbioru danych

Administrator danych

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych (nazwa, adres)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Data wpisu(DW)

Data aktualizacji (DA)

Zbiór danych osobowych Księga Akcyjna ENERGA SA

ENERGA SA

Centralny Dom Maklerski

Art.341 Kodeksu Spółek Handlowych

Prowadzenie Księgi Akcyjnej ENERGA SA

Osoby prawne  oraz osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imię ojca

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Biuletyn Inwestora

ENERGA SA

-

Art. 23 ust. 1 pkt 1 – zgoda osoby:

Zapewnienie funkcjonowania serwisu ir.energa.pl, poprzez zapisanie się do biuletynu inwestora i otrzymywanie zaproszę na wideokonferencje organizowane przez spółkę, powiadomień o zamieszczanych wynikach finansowych oraz istotnych komunikatach

Użytkownicy serwisu ir.energa.pl, inwestorzy, analitycy, osoby zainteresowane nabyciem akcji.

Adres poczty elektronicznej

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Listy osób mających dostęp do informacji poufnych wg ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

ENERGA SA

-

Art. 23 ust. 1 pkt 5 – prawnie usprawiedliwiony cel

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie zapewnienia zgodności z wymogami prawa rynku kapitałowego po uzyskaniu przez spółkę ENERGA SA statusu spółki giełdowej

pracownicy i członkowie zarządów spółek Grupy Kapitałowej ENERGA

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, seria i numer dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej.

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Rady Nadzorcze  i Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA

ENERGA SA

-

Art. 23 ust. 1 pkt 1 – zgoda osoby:

Art. 23 ust. 1 pkt 5 – prawnie usprawiedliwiony cel

Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia obowiązków członków Rad Nadzorczych i Członków Zarządów w spółkach Grupy Kapitałowej ENERGA

Kandydaci i członkowie Rad Nadzorczych oraz Zarządów Spółek oraz byli członkowie w/w organóa

Nazwiska i imiona, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, dane potwierdzające zdany egzamin na członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, bądź dane dane umożliwiające zwolnienie z obowiązku zdawania egzaminu.,

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Krajowy Rejestr Sądowy

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Lista osób uprawnionych do zamiany akcji Spółek Konsolidowanych na akcje Spółki Konsolidującej

ENERGA SA

Centralny Dom Maklerski

Ustawa o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U.Nr 191, poz.1367 z późn. Zm.) Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej (Dz.U. Nr 41, poz.250 z późn. Zm.)

Przeprowadzenie procesu zamiany akcji Spółek ENERGA-OPERATOR SA i ENERGA Elektrownie Ostrołęka na akcje Spółki ENERGA SA.

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, imię ojca, adres e-mail, numer innego niż dowód osobisty dokumentu tożsamości.

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoboa, której dane dotyczą

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych praktykantów i stażystów

ENERGA SA

ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp.z o.o.

Art. 23 ust. 1 pkt 1 – zgoda osoby

Art. 23 ust. 1 pkt 3 – realizacja umowy

Art. 23 ust. 1 pkt 5 – usprawiedliwiony cel

Dane osobowe zbierane na potrzeby prowadzenia rekrutacji

Studenci

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, nazwa uczelni, zainteresowania zawodowe, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, adres poczty elektronicznej

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoboa, której dane dotyczą

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Dane w postaci papierowej przesyłane są pocztą tradycyjną.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych – Rejestr Korespondencji

ENERGA SA

ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp.z o.o.

Art. 23 ust.1 pkt 5 – usprawiedliwiony cel

Art. 23 ust. 3

Prowadzenie rejestru korespondencji

Dane nadawców i adresatów korespondencji, w tym osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Nazwiska i imiona, nazwa przedsiębiorcy, adres do korespondencji, miejsce pracy

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Dane w postaci papierowej przesyłane są pocztą tradycyjną

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Kontrahentów

ENERGA SA

ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp.z o.o.

Art. 23 ust. 1 pkt 3 – realizacja umowy

Art. 23 ust. 1 pkt 5 – prawnie usprawiedliwiony cel

Realizacja umów z kontrahentami

Dane zbierane do wystawiania faktur.

Windykacja należności

Dane kontrahentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Dane przedstawicieli kontrahentów

Dane pracowników

.

Nazwiska i imiona, adres zamieszkanialub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, REGON, adres poczty elektronicznej

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Dane w postaci papierowej przesyłane są pocztą tradycyjną

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych – Rejestr wejścia/wyjścia na teren biura ENERGA

ENERGA SA

ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp.z o.o.
Agencja
Ochrony WENA Sp. z o.o.

Art. 23 ust. 1 pkt 2 – realizacja uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa

Art. 23 ust. 1 pkt 5 – usprawiedliwiony cel

Dane przetwarzane na potrzeby kontroli wejścia/wyjścia na teren pomieszczeń Grupy ENERGA.

Dane osób, którym wydano karty dostępowe na teren pomieszczeń należących do Grupy ENERGA – pracownicy, zleceniobiorcy, praktykanci, goście.

 Dodatkowo zbierane są dane osób dotyczące pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń znajdujących się na terenie Grupy ENERGA.

Nazwiska i imiona

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Dane w postaci papierowej przesyłane są pocztą tradycyjną

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych –Rejestr monitoringu wizyjnego

ENERGA SA

ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp.z o.o.
Agencja
Ochrony WENA Sp. z o.o.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 – usprawiedliwiony cel

Dane przetwarzane na potrzeby monitoringu wizyjnego pomieszczeń Grupy ENERGA.

Dane osób, którym wydano karty dostępowe na teren pomieszczeń należących ENERGA (pracownicy, zleceniobiorcy, praktykanci, goście).

Nazwiska i imiona

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych – Acta Energetica

ENERGA SA

 

Art. 23 ust. 1 pkt. 1 – zgoda osoby

Art. 23 ust. 1 pkt 3 – realizacja umowy

Art. 23 ust. 1 pkt 5 – prawnie usprawiedliwiony cel

Realizacja umów z autorami

Dane autorów artykułów publikowanych w ramach kwartalnika „Acta Energetica”.

Nazwiska , imiona, PESEL, adres zamieszkania

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Dane w postaci papierowej przesyłane są pocztą tradycyjną

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Planeta Energii - nauczyciel

ENERGA SA

netPR.pl

Art. 23 ust. 1 pkt. 1 – zgoda osoby

Rejestracja na serwisie www.nauczyciel. planetaenergii.pl

Użytkownicy sieci Internet

Nazwiska i imiona, miejsce pracy, zawód, numer telefonu, adresy e-mail.

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Planeta Energii - użytkownik

ENERGA SA

Janmedia za pośrednictwem zlecenia serwisowego netPR.pl (umowa ramowa)

Art. 23 ust. 1 pkt. 1 – zgoda osoby

Rejestracja na serwisie www.planetaenergii.pl

Użytkownicy sieci Internet

Nazwiska i imiona , adres e-mail

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Baza formularza kontaktowego serwisu http://www.grupaenerga.pl

ENERGA SA

Janmedia za pośrednictwem zlecenia serwisowego netPR.pl (umowa ramowa)

Art. 23 ust. 1 pkt. 1 – zgoda osoby

Dane osobowe w zbiorze służą do ułatwienia kontaktu (przesłania pytań, opinii, sugestii związanych z działalnością Grupy ENERGA ) z klientami Grupy ENERGA.

Klienci, potencjalni klienci, osoby zainteresowane przesłaniem opinii, sugestii i pytań Grupie ENERGA.

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, miejscowość, adres poczty elektronicznej.

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Baza dziennikarzy i subskrybentów serwisu prasowego http://media.energa.pl

ENERGA SA

netPR.pl

Art. 23 ust. 1 pkt. 1 – zgoda osoby

Prowadzenie prasowego serwisu internetowego, polegającego na przesyłaniu informacji prasowych, informacji o wydarzeniach, informacji handlowych oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

Dziennikarze, blogerzy, użytkownicy sieci Internet

Nazwiska i imiona, miejsce pracy, numer telefonu, miejscowość, adres poczty elektronicznej.

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych programu Energa dla Ciebie

ENERGA SA

netPR.pl

Art. 23 ust. 1 pkt 1

Przetwarzanie w celach organizacji programów np. ENERGA Basket Cup dla trenerów, uczniów, nauczycieli. Wysyłanie newsletter’a do subskrybentów.

   

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Dane w postaci papierowej przesyłane są pocztą tradycyjną

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Energa Sailing - nauczyciel

ENERGA SA

netPR.pl

Art. 23 ust. 1 pkt. 1 – zgoda osoby

Rejestracja nauczyciela na serwisie edu.energasailing.pl

Użytkownicy sieci Internet

Nazwiska i imiona, miejsce pracy, zawód, numer telefonu, adresy e-mail.

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

Zbiór danych osobowych Energa Sailing - opiekun

ENERGA SA

netPR.pl

 Art. 23 ust. 1 pkt. 1 – zgoda osoby

Rejestracja nauczyciela na serwisie edu.energasailing.pl

Użytkownicy sieci Internet

Nazwiska i imiona, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adresy e-mail, imię, wiek, data urodzenia dziecka/dzieci zgłaszanych do programu Energa Sailing

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak odbiorców danych

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

02.05.2017

 Zbiór danych osobowych - dane do celów nadzoru

ENERGA SA

 brak

 Art. 23 ust. 1 pkt 5 – prawnie usprawiedliwiony cel

 wykonywanie funkcji kontroli i nadzoru

 Osoby fizyczne

 Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub korespondencyjny, PESEL.

 Od innych Administratorów Danych Osobowych

 Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 Brak odbiorców danych

 Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 30.11.2017

 Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Andrzej Kamiński

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2015-10-13

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2017-11-30 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-02 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-02 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-02 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-11 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-11 Katarzyna Witt Publikacja
2016-03-11 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2015-10-13 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-13 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-13 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-13 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-13 Katarzyna Witt Publikacja