Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Zarząd Energa SA

W skład Zarządu Energa SA wchodzą: 

Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes ds Operacyjnych.jpgAlicja Barbara Klimiuk - p.o. Prezes Zarządu Energi SA

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem prowadzone przez Uniwersytet Gdański. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, w tym w Energa SA jako Prezes Zarządu. W okresie konsolidacji GK Energa z Zespołem Elektrowni w Ostrołęce nadzorowała proces wydzielenia operatora systemu dystrybucyjnego, utworzenia spółki obrotu energii elektrycznej oraz restrukturyzację spółek zależnych wewnątrz GK Energa. W latach 2006 - 2007 była także członkiem Rad Nadzorczych spółek takich jak: Towarowa Giełda Energii S.A. w Warszawie, Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. oraz Cergia Energetyka Toruńska S.A. W latach 1992 – 1998 jako Wiceprezydent miasta Suwałki sprawowała nadzór nad sprawami z zakresu finansów, inwestycji infrastrukturalnych, geodezji, gospodarki przestrzennej oraz spółek handlowych z obszaru usług komunalnych. W latach 1998 – 2006 była Prezesem i Wiceprezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odpowiedzialna m.in. za nadzór nad budową i rozwijaniem infrastruktury na terenie SSE i kontrolowanie działalności przedsiębiorców w zakresie zgodności ich działalności z wydanymi pozwoleniami. W latach 2008 - 2013 prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa inwestycyjnego i konsultowania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko. Od 2014 roku Dyrektor Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, gdzie zajmowała się realizacją projektu z udziałem funduszy UE w obszarze prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców oraz transferu technologii z nauki do gospodarki.

Sprawuje nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności spółki ENERGA SA: Strategia Grupy ENERGA, polityka regulacyjna, zarządzanie majątkiem strategicznym, analizy rynkowe i rozwój Grupy, obszar badawczo – rozwojowy i innowacyjny, fuzje i przejęcia, obszar IT.

Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds Korporacyjnych.jpgGrzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu  ds. Korporacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2001). W 2004 roku ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zdał egzamin prokuratorski. W listopadzie 2005 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. W lipcu 2006 roku został partnerem (wspólnikiem) Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. W listopadzie 2010 roku uzyskał status senior partnera, obejmując tym samym stanowisko wyższego szczebla kierowniczego. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno-skarbowym, cywilnym, administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego. Obsługiwał również innych przedsiębiorców, także w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 2003-2007 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku. Był jednym z głównych autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN, przygotowanego w 2006 roku. Uczestniczył również w pracach nad projektem ustawy o upadłości konsumenckiej, nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, nowelizacji Prawa prasowego, nowelizacji ustawy ustawy o broni i amunicji, nowelizacji Kodeksu karnego oraz opracowywał projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej. W 1996 roku ukończył IV Szkołę Letnią dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, a w 1997 roku szkołę języka angielskiego na University of California Los Angeles.

Sprawuje nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności spółki ENERGA SA: relacje instytucjonalne, nadzór korporacyjny i właścicielski Grupy, zarządzanie przez cele, komunikacja wewnętrzna, CSR i polityka środowiskowa, zarządzanie ładem organizacyjnym Grupy.

 

Jacek Koscielniak - Wiceprezes Zarządu ds Finansowych.jpgJacek Kościelniak  –  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Specjalista z zakresu finansów i rachunkowości. W 1989 rozpoczął swoją karierę zawodową pracując na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych oraz jako Główny Księgowy w prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie, w latach 1992 – 1998, w ramach działalności gospodarczej, świadczył usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Prowadził szkolenia z zakresu podatków, prowadzenia ksiąg oraz obowiązkowego przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Pracował też jako lustrator dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W latach 1998 - 2002 był Dyrektorem Wydziału Finansów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. Poseł na Sejm V Kadencji, w tym czasie członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a w okresie styczeń – listopad 2007 roku był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był Wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Jako ekspert brał udział w realizacji projektu współpracy bliźniaczej dotyczącej wzmocnienia potencjału kontrolerskiego Organu Kontroli w Gruzji i Albanii. Pracuje również w Grupie Roboczej EUROSTAT, której zadaniem jest przygotowanie i opracowanie Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Sprawuje nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności spółki ENERGA SA: planowanie i analizy finansowe, sprawozdawczość finansowa i konsolidacja, polityka finansowa, zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy, kontrolling biznesowy, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami.

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2015-05-18

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-03-12 Eliza Lemka Edycja
2018-08-01 Natalia Cebula Edycja
2018-08-01 Natalia Cebula Edycja
2018-07-05 konto techniczne Publikacja
2018-07-05 konto techniczne Wstrzymanie publikacji
2018-07-03 Natalia Cebula Edycja
2018-07-03 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Publikacja
2018-07-02 Grzegorz Irczuk Wstrzymanie publikacji
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Publikacja
2018-07-02 Grzegorz Irczuk Wstrzymanie publikacji
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-08-08 Katarzyna Witt Edycja
2017-07-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-07-04 Katarzyna Witt Edycja
2017-06-09 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-07 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-22 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-16 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-23 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-23 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-18 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-18 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-05-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-24 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-21 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-21 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-27 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-02 Katarzyna Witt Edycja
2016-01-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-07 Bożena Dubicka Edycja
2015-05-18 Katarzyna Witt Publikacja