Wersja do druku

Forma prawna

Energa SA posiada osobowość prawną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy z dnia 8 stycznia 2007 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000271591. Energa SA działa, w szczególności, na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 ze zmianami),

2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami),

3) Zarządzenia nr 41 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi z dnia 19 października 2005 roku

4) statutu spółki

5) innych obowiązujących przepisów prawa.  

(Na podstawie: STATUT - I POSTANOWIENIA OGÓLNE - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. -  ze zmianami dokonanymi uchwałami  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 26 czerwca 2017 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 6 października 2017 roku

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Energa Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Energa SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2

Siedzibą spółki jest: Gdańsk

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może otwierać i prowadzić, oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

§ 4


Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

( Na podstawie : Statut - IV  PRAWA I OBOWIAZKI AKCJONARIUSZA -  Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA w dniu  21 grudnia 2009r., ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 26 czerwca 2017 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 6 października 2017 roku)

§ 10

1.    Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez właściwego ministra, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.

2.    Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, akcjonariusz, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki posiada następujące uprawnienia:
   
       1)    prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do reprezentacji Skarbu Państwa [z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych],
  
       2)    prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
   
       3)    prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:
  
              a)    sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),
  
              b)    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,
   
              c)    opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),
  
              d)    sprawozdania Rady Nadzorczej,
   
              e)    wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
   
      4)    prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.

Pobierz

  • KRS ENERGA_63923_KRS_Energa_SA_2017_10_10_10102017_01.pdf (0.03 MB)

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
18-08-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittPublikacja dokumentu
08-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittOdpublikowanie dokumentu
02-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
20-04-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
20-04-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
27-07-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-04-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-04-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-03-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-03-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-11-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-05-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
16-12-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-07-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
07-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
12-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
12-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
12-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
30-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
23-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
23-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-04-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
22-06-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
22-06-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
22-06-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
03-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
06-01-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
09-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
09-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
17-01-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 01-07-2014
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 17-01-2008
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Irczuk,   data: 10-10-2017
Liczba odwiedzin strony: 21644