Wersja do druku

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.


Data publikacji: 14-03-2018

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. 
Al. Grunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańsk

Ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:
CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI 
Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć:
1) zgłoszenie wraz z podaniem stanowiska, o które się ubiega, zawierające aktualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail kandydata;
2) życiorys zawodowy;
3) oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
4) oświadczenie o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
8) oświadczenie, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. oraz Energa SA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”;
10) oświadczenie, iż kandydat nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
11) oświadczenie, iż kandydat nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
12) oświadczenie, iż kandydat nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
13) oświadczenie kandydata, iż nie pełni on funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.


2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1) oryginał lub odpis urzędowy dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
2) dokumenty potwierdzające posiadane co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
4) inne wymagane w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty z zastrzeżeniem treści ust.2 pkt 1, dokumenty potwierdzające kwalifikację kandydata powinny zostać złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata, przy czym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia komisji rekrutacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.


3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz zasad rachunkowości zarządczej;
8) wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;
9) przedstawioną przez kandydata koncepcję prowadzenia spółki.


4. Tryb postępowania:
1) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu;
2) Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 20 marca 2018 roku do godziny 16.00, na adres: Energa SA, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk;
3) Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie zewnętrznej należy napisać „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. „nie otwierać”. Na kopercie wewnętrznej kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku przesłania pocztą decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia;
4) Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku;
5) Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie;
6) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 26 marca 2018 roku w Energa SA w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk;
7) Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane kandydatom bez otwierania;
8) Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny;
9) Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Grzegorz Irczuk


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
14-03-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: Grzegorz Irczuk , data: 14-03-2018
Opublikował: Grzegorz Irczuk,   data: 14-03-2018