Wersja do druku

Zarząd

W skład Zarządu V kadencji wchodzą:

Alicja Barbara Klimiuk - p.o. Prezesa Zarządu

Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Wszyscy  członkowie Zarządu  Energi SA wykonują swoje obowiązki w siedzibie spółki, przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

 

Kompetencje zarządu reguluje Statut ENERGA SA (§ 12 - § 16).

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub statutu spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki i Regulaminu Zarządu Energa SA.

(Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI pkt. A. ZARZĄD SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w dniu 21 grudnia 2009r.- ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 26 czerwca 2017 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 6 października 2017 roku.)

§ 12

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.   

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.   

§ 14

1.    Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
   
2.    Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden
z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
   
3.    Uchwały Zarządu wymagają zawsze następujące sprawy Spółki:
   
       1)    sprawy dotyczące:    
              a)    udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla,   
              b)    dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu,   
              c)    nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,    
              d)    zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  
       2)    pozostałe sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu,
   
       3)    przyjęcie regulaminu Zarządu,
   
       4)    przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
   
       5)    utworzenie i likwidacja oddziału,
   
       6)    udzielenie pełnomocnictwa ogólnego,
   
       7)    przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii Spółki lub jej grupy kapitałowej,
   
       8)    ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,
   
       9)    sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia,
   
      10)    określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów,
   
      11)    zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad,
   
      12)    przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
   
      13)    uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału,
   
      14)    objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie,
   
      15)    obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki,
   
      16)    unieważnienie dokumentu akcji. 
  
4.    Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
   
5.    Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
  
6.    Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa regulamin Zarządu.

§ 15

1.    Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów.

2.    Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 
 
3.    Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
   
       1)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   
       2)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 
 
       3)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   
       4)    spełnia inne niż wymienione w pkt 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
  
4.    Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  
       1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   
       2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   
       3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   
       4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  
       5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.   

§ 16

1.    Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
  
2.    Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
  
3.    Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu. 
 
4.    Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
   
5.    Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 15 ust. 3 i 4.
  
6.    Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii. 
 
7.    Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
  
8.    Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
   
9.    Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
  
10.    Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa.
  
11.    Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
06-02-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
07-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
16-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
10-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
21-03-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
27-02-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-02-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-01-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-12-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-12-2015Bożena DubickaKatarzyna WittZmiana merytoryczna dokumentu
07-12-2015Bożena DubickaKatarzyna WittZmiana merytoryczna dokumentu
03-12-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-10-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
18-05-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-05-2015Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
18-05-2015Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
30-04-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittOdpublikowanie dokumentu
03-12-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
03-12-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
01-02-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
01-02-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
01-02-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
01-02-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
24-01-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
06-12-2012Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
06-12-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
24-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-04-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
08-03-2011Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
12-03-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
05-03-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
05-03-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
19-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 30-04-2015
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 19-02-2008
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Irczuk,   data: 06-02-2018
Liczba odwiedzin strony: 14122