Wersja do druku

Zarząd

W skład Zarządu V kadencji wchodzą:

Daniel Obajtek - Prezes Zarządu

Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes  Zarządu ds. Operacyjnych

Wszyscy  członkowie Zarządu  Energi SA wykonują swoje obowiązki w siedzibie spółki, przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

 

Kompetencje zarządu reguluje Statut ENERGA SA (§ 12 - § 27).

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub statutu spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki i Regulaminu Zarządu Energa SA.

(Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI pkt. A. ZARZĄD SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w dniu 21 grudnia 2009r.- ze zmianami dokonanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 15 grudnia 2016 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 31 stycznia 2017 roku.)

§ 12

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień statutu, Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę

§ 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem

§ 14

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki

2. Za zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy spółki wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie zarządu, bez uprzedniej uchwały zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

3. Uchwały Zarządu wymagają w szczegolności następujące sprawy spółki:

1) sprawy dotyczące:

a) udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla,

b) dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu,

c) nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzania nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,

d) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki,

2) pozostałe sprawy dotyczące rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania w wartości przekraczającej 1.000.000 złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu,

3) przyjęcie regulaminu Zarządu,

4) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki,

5) utworzenie i likwidacja oddziału,

6) udzielenie pełnomocnictwa ogólnego,

7) przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii spółki lub grupy kapitałowej

8) ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółkę,

9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia,

10) określenie sposobu wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których spółka posiada akcje lub udziały albo, w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów,

11) zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad,

12) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu z działalności spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

13) uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału,

14) objęcie albo nabycie przez spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze ich zbycie,

15) obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej spółki,

16) unieważnienie dokumentu akcji.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu

5. Organizacja i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

6. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. Uprawnienia prezesa w tym zakresie okresla regulamin Zarządu.

§ 15

1. Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym prezesa i jednego lub kilku wiceprezesów.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 16

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

2. Członków powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r.w sprawie przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych ( Dz.U. Nr 55, poz.476 ze zm.)

3. Postanowienia ustępu 2 obowiązują dopóki ponad połowa akcji w spółce należy do Skarbu Państwa

4. Dopóki ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub 50% liczby akcji Spółki należydo Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202) o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

5. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu z lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa.

6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
07-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
16-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
10-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-01-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
21-03-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
27-02-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-02-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-01-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-12-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-12-2015Bożena DubickaKatarzyna WittZmiana merytoryczna dokumentu
07-12-2015Bożena DubickaKatarzyna WittZmiana merytoryczna dokumentu
03-12-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-10-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
18-05-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-05-2015Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
18-05-2015Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
30-04-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittOdpublikowanie dokumentu
03-12-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
03-12-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
23-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
01-02-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
01-02-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
01-02-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
01-02-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
24-01-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
06-12-2012Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
06-12-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
24-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-04-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
08-03-2011Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
12-03-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
05-03-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
05-03-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
19-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 30-04-2015
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 19-02-2008
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 07-03-2017
Liczba odwiedzin strony: 14122