Wersja do druku

Walne Zgromadzenie

 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia reguluje Statut ENERGA SA (§ 24 - § 27).

Na podstawie: STATUT - V. ORGANY SPÓŁKI pkt. C. WALNE ZGROMADZENIE - Przyjęty Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA w dniu 21 grudnia 2009r.  - ze zmianami dokonanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 15 grudnia 2016 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 31 stycznia 2017 roku) 

 

§ 24

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki albo w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki

    1)  z  własnej inicjatywy

    2)  na pisemne żądanie Rady Nadzorczej

    3)  na pisemne żądanie akcjonariusza, bądż akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

    4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, przy czym uprawnienie to przysługuje dopóki Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki

§ 25

Walne Zgromadzenie uprawnione jest do uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy okreslajacego szczegółowe zasady  działania tego organu.

§ 26

1.  Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i niniejszym statucie, wymagają:

1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych

2) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach o  wartości przekraczającej 20 000 000 złotych

3)  rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,z wyjatkiem akcji i udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych

4)  zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób

5)  nabycie przez spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

6)  tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy powstałych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 

7) Przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty z zastrzeżeniem terminu określonego w § 31 ust. 2 statutu.

2.  W sprawach określonych w ust. 1, Zarząd powinien przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej w każdej z tych spraw. 

 

§ 27  

1. Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia

2. Postanowienie ust. 1 i 3  nie uchybia wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania

3. Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania kumuluje się głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu:

1)     przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub

2)     przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

3)     przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub- 

4)     przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu. 

4. W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczna jest redukcja głosów zgodnie z postanowieniami ust. 1 tego paragrafu, dokonuje się  tego redukując proporcjonalnie liczbę głosów u wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości. 

5.Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek, zawiadomić Zarząd lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu. 

6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), tj gdy w dniu 22 sierpnia 2012 r. byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających z nimi na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

7.Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust.5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonanie przez taką osobę prawa głosy z pozostałych akcji jest bezskuteczne 

8.Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie: 

1)     wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju

2)     zmiany uprzywilejowania akcji

3)     połączenia spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez inną spółkę      

4)     podziału spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie  

5)     rozwiązania spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego spółki za granicę

6)     przekształcenia spółki

7)     obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.  

9. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

 Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
13-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
20-08-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
03-12-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
08-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
24-01-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
06-12-2012Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
06-12-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
30-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
30-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-04-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
08-03-2011Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
25-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
19-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 11-09-2013
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 19-02-2008
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 13-03-2017
Liczba odwiedzin strony: 9692