Wersja do druku

Forma prawna

Energa SA posiada osobowość prawną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy z dnia 8 stycznia 2007 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000271591. Energa SA działa, w szczególności, na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 ze zmianami),

2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami),

3) Zarządzenia nr 41 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi z dnia 19 października 2005 roku

4) statutu spółki

5) innych obowiązujących przepisów prawa.  

(Na podstawie: STATUT - I POSTANOWIENIA OGÓLNE - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. -  ze zmianami dokonanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 15 grudnia 2016 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 31 stycznia 2017 roku

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Energa Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Energa SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2

Siedzibą spółki jest: Gdańsk

§ 3

1.Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może otwierać i prowadzić, oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3.Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 


§ 4


Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

( Na podstawie : Statut - IV  PRAWA I OBOWIAZKI AKCJONARIUSZA -  Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA w dniu  21 grudnia 2009r., ze zmianami dokonanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 15 grudnia 2016 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 31 stycznia 2017 roku)

§ 10

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów. 

2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki, przysługują  mu  w szczególności  następujące uprawnienia:

1) prawo do otrzymywania informacji o spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi ministra Skarbu Państwa

2) prawo otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji spółki    

3) prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, nawet jesli Walne Zgromadzenie jest zwoływane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

4) prawo do otrzymywania kopii wszystkich uchwał podjętych przez  Radę Nadzorczą oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:

a) dokonywana jest roczna ocena działalności spółki związana z zakończeniem roku obrotowego,

b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu

c) podejmowane są uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 

d) złożono zdania odrębne do podjętych uchwał

5) prawo do otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003, Nr 174, poz. 1689, ze zm.)

6) prawo do otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzonych  w związku ze sprawowaniem  nadzoru nad  realizacją  przez Zarząd inwestycji  oraz nadzoru  nad prawidłowością i  efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, w  tym w szczególności na zakup aktywów trwałych,

7) prawo do otrzymywania, co najmniej raz do roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego spółki,( skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego spółki w innych podmiotach prawa handlowego. 

8) prawio do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

9) prawo do otrzymywania kompletu dokumentów będących, zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. :

a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finasowego grupy kapitałowej)

b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej)  za ubiegły rok obrotowy

c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej)

d) sprawozdania Rady Nadzorczej 

e) wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty             

10) prawo do  otrzymywania jednolitego tekstu statutu, w terminie  czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie

4. Z dniem  dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym traci moc ust 2.

5. Z dniem dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym akcjonariusz, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym spółki posiada następujące uprawnienia:

1) prawo do otrzymania informacji o spółce i grupie kapitałowej spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi ministra skarbu państwa ( z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych)

2) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

3) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów będących zgodnie z art. 395 par.2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj;

a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej)

b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki ( sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok

c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( skonsolidowanego sprawozdania finansowego)

d) sprawozdania Rady Nadzorczej

e) wnioski Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia straty

4) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie.

Pobierz

  • KRS ENERGA_63873_KRSsierpien2017_18082017_01.pdf (0.03 MB)

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
18-08-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittPublikacja dokumentu
08-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittOdpublikowanie dokumentu
02-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
20-04-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
20-04-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
27-07-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-04-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-04-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-03-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-03-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-11-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-05-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
16-12-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-07-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-07-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
07-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
25-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
15-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
09-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
10-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
12-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
12-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
12-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
30-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
26-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
23-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
23-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-04-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
22-06-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
22-06-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
22-06-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
03-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
06-01-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
09-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
09-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
17-01-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 01-07-2014
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 17-01-2008
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 18-08-2017
Liczba odwiedzin strony: 21644