Wersja do druku

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki ENSA PGK8 sp. z o.o.


Data publikacji: 08-03-2018

ENSA PGK8 Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjnym na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć:
1) zgłoszenie wraz z podaniem stanowiska, o które się ubiega, zawierające aktualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail kandydata;
2) życiorys zawodowy;
3) oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
4) oświadczenie o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
8) oświadczenie, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki ENSA PGK8 Sp. z o.o. przez ENSA PGK8 Sp. z o.o. oraz Energa SA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”;
10) oświadczenie, iż kandydat nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
11) oświadczenie, iż kandydat nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
12) oświadczenie, iż kandydat nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
13) oświadczenie kandydata, iż nie pełni on funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.


2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1) oryginał lub odpis urzędowy dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) na podstawie przepisów odrębnych;
3) dokumenty potwierdzające posiadane co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
5) inne wymagane w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty z zastrzeżeniem treści ust.2 pkt 1, dokumenty potwierdzające kwalifikację kandydata powinny zostać złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata, przy czym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia komisji rekrutacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.


3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz zasad rachunkowości zarządczej;
8) wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;
9) przedstawioną przez kandydata koncepcję prowadzenia spółki.


4. Tryb postępowania:
1) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2) Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 15 marca 2018 roku do godziny 16.00, na adres: Energa SA, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
3) Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie zewnętrznej należy napisać „Zgłoszenie kandydata na stanowisko prezesa zarządu ENSA PGK8 Sp. z o.o., nie otwierać przez osoby nieupoważnione”. Na kopercie wewnętrznej kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku przesłania pocztą decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia.
4) Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku.
5) Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
6) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 21 marca 2018 roku w Energa SA w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.
7) Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane kandydatom bez otwierania.
8) Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.
9) Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
Powrót do listyNastępny

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Grzegorz Irczuk


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
08-03-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: Grzegorz Irczuk , data: 08-03-2018
Opublikował: Grzegorz Irczuk,   data: 08-03-2018