Wersja do druku

Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez Energa SA


Data publikacji: 16-06-2016

Zarząd Energa SA (Energa, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 16 czerwca 2016 r. prowadzonego przez spółkę zależną Energa-Operator SA (Spółka Zależna) oraz wybranych Obligatariuszy procesu negocjacji dotyczącego warunków nabywania przez Spółkę Zależną obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta, w tym samym dniu miała miejsce transakcja nabycia przez Spółkę Zależną 55 795 obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Energa o łącznej wartości nominalnej 557,95 mln zł (Obligacje).

Obligacje zostały nabyte przez Spółkę Zależną po cenie 102,85 zł w ramach procesu optymalizacji struktury finansowania Emitenta, na podstawie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz Spółki Zależnej. Źródłem finansowania nabycia obligacji były posiadane środki pieniężne oraz środki pochodzące z dostępnych linii kredytowych.

Obligacje serii A zostały wyemitowane przez spółkę Energa w 2012 roku w łącznej wysokości 1 000 mln zł w ramach Programu Obligacji Krajowych z terminem wykupu przypadającym na 18 października 2019 roku. Warunki emisji obligacji krajowych serii A zawarte są w Prospekcie Emisyjnym, dostępnym na stronie internetowej Emitenta, który sporządzono celem umożliwienia obrotu obligacjami na rynku regulowanym Catalyst.

Nabycie obligacji ma związek z optymalizacją struktury finansowania i zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie Energa. Działania podjęto w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu finansowym i prawnym Grupy Energa.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego stan zadłużenia Grupy ENERGA wyniósł 5,8 mld zł i był porównywalny do stanu zadłużenia na koniec I kwartału br. Zarząd ocenia pozycję finansową Emitenta jako stabilną, dającą podstawy do wypłaty dywidendy i kontynuacji procesów inwestycyjnych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje nt. okoliczności rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia od dotychczasowych obligatariuszy Obligacji przez Spółkę Zależną, jak również związaną z tymi negocjacjami koniecznością uzyskania niezbędnej zgody korporacyjnej zostały w dniu 17 maja 2016 r. opóźnione przez Emitenta w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej […], z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości ww. informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Czytaj w Raporcie bieżącym nr 23/2016 Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
17-06-2016Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 17-06-2016