Wersja do druku

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej w Płocku


Data publikacji: 08-06-2016

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. 
z siedzibą:
aleja Grunwaldzka nr 472 A, 80-309 Gdańsk
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 691/3 o powierzchni 2698,00 m2 wraz z prawem własności budynku biurowego stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00091371/0.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 765,70 m2.

Cena Wywoławcza wynosi:  1.750.000 zł.
Do Ceny Wywoławczej zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce
(na dzień wystawienia jest to stawka zw)
Wadium w kwocie:  52.500 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  w szczególności:

1)     złożenie pisemnej oferty zawierającej:

- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę za nabycie praw do nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej.

2)     załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie Regulaminu i akceptacji stanu nieruchomości bez zastrzeżeń,

3)     załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu,  (odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

4)     wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PKO BP 58 1440 1101 0000 0000 1021 4831 do dnia 13.07.2016 r.  i dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty. Za dzień wpłacenia wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości Płock ul. Wyszogrodzka 106. Do rąk własnych – Iwona Blicharska”, za pośrednictwem poczty lub osobiście, w terminie do dnia 15.07.2016 r do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2016 r., a rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. do dnia 01.08.2016 roku.

ENERGA Informatyka i Technologie w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany regulaminu Przetargu, a także zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu ENERGA Informatyka i Technologie, zamieszczonym na stronie internetowej http://www.energa-ite.com.pl/, http://www.bip.energa.pl

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin.

Informacje dodatkowe: Na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 691/1, objętej księgą wieczystą PL1P/00078665/1,ustanowiono na rzecz każdego użytkownika wieczystego działki nr 691/3 nieograniczoną w czasie służebność gruntową przejazdu i przechodu do drogi publicznej przez działkę 691/1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu nr 691/3 oraz prawo własności budynku biurowego posadowionego na działce nr 691/3, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności są obciążone nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Ponadto, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu nr 691/3, jest obciążone nieograniczoną w czasie służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 691/4. Wjazd przez bramę od strony ul. Granicznej. Nieruchomość budynkowa częściowo wynajęta.

Sprzedaż nieruchomości wymaga posiadania zgód korporacyjnych.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Iwona Blicharska, tel. (58) 778-83-66, tel. 691 164 465,
e-mail: iwona.blicharska@energa.pl


POBIERZ
Ogłoszenie
Regulamin
Karta Nieruchomości
Oświadczenie
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Iwona Blicharska


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
08-06-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-06-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-06-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-06-2016Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: Iwona Blicharska , data: 08-06-2016
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 08-06-2016
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 08-06-2016