Wersja do druku

ENERGA OPERATOR SA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek oraz budynków w Pucku


Data publikacji: 21-10-2015

ENERGA OPERATOR SA
z siedzibą w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 162/5 obszaru 0,0950 ha stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 162/10, prawa użytkowania wieczystego działek nr 162/10 obszaru 0,1913 ha i 162/11 obszaru 0,2688 ha, oraz prawa własności budynków położonych w Pucku przy ul. Wejherowskiej 46/Swarzewskiej, gmina Puck, powiat pucki, województwo pomorskie dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00009715/2. Dział III i IV są wolne od wpisów.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 162/11 położona jest w Pucku przy ul. Wejherowskiej 46, a sąsiednie działki nr 162/10 i 162/5 położone są w Pucku przy ul. Swarzewskiej.

W skład nieruchomości wchodzi do dnia 05 grudnia 2089 roku prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 162/5, 162/10 i 162/11 oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość zabudowana jest:

1.   Działka nr 162/10 – budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 69,90 m2 .

2.   Działka nr 162/11- budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej 365,26 m2 , budynkiem biurowo-garażowym o powierzchni użytkowej 78,00 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 67,40 m2

3.   Działka nr 162/5 - niezabudowana stanowi drogę dojazdową do działki 162/10

Cena wywoławcza wynosi 819 500,00 zł

Wadium w kwocie 81 950,00 zł

Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.1054).

I.  Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest w szczególności:

  1. Złożenie pisemnej oferty zawierającej:

        - imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,

        - datę sporządzenia oferty.

        - oferowaną cenę za Nieruchomość, nie mniejszą od ceny wywoławczej.

  2.  Załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem    

       prawnym, technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie Regulaminu i akceptacji stanu nieruchomości bez zastrzeżeń.

  1. Załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego).
  2. Wpłacenie kwoty wadium na konto ING Banku Śląskim o numerze 41 1050 0086 1000 0090 3005 4804   z zaznaczeniem w treści przelewu „Wadium  na nabycie nieruchomości w Pucku” i dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

II. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, do dnia 21 grudnia 2015 roku na adres ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk z dopiskiem „3LA Oferta na  nabycie nieruchomości w Pucku – nie otwierać przed dniem 23.12.2015 r. godz. 10.00” za pośrednictwem poczty,  poczty kurierskiej (decyduje data doręczenia)  lub osobiście w Kancelarii Spółki, parter pok. 02.

III. Otwarcie i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w dniu 23.12.2015r. godz. 10.00 w pokoju 141.   

IV. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu ENERGA OPERATOR SA, zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.energa.pl/ , http://bip.energa-operator.pl/

V. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Krzysztof Truchanowicz,  tel. 601 629 215,  (58) 527 92 44, e-mail: krzysztof.truchanowicz@energa.pl. Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu.

VI. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, a także zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny

Załączniki:

1. Regulamin Przetargu

2. Oświadczenie

3. Karta nieruchomości

4. Mapa

5. Ogłoszenie

6. Regulamin przetargu
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Krzysztof Truchanowicz - Energa-Operator SA


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
21-10-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
21-10-2015Krzysztof Truchanowicz - Energa-Operator SAKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: Krzysztof Truchanowicz - Energa-Operator SA
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 21-10-2015
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 21-10-2015