Wersja do druku

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wizeprezeaa zarządu ds. strategii rozwoju


Data publikacji: 12-10-2015

Rada Nadzorcza Energi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 216 ze zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zmianami) oraz § 16 ust. 2 statutu spółki, w związku z Uchwałą Nr 15/IV/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Energi SA IV kadencji i nieobsadzeniem stanowiska w zarządzie spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju

 1. Zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych, niepodpisanych kopertach w sekretariacie Energi SA w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, Olivia Tower, w terminie do 26 października 2015 roku do godz. 15.00., z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii rozwoju”.
 2. Zgłoszenia wysłane pocztą będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby spółki w Gdańsku, w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia.
 3. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data jego doręczenia do siedziby spółki w Gdańsku.
 4. Kandydaci na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii rozwoju powinni:
  1. posiadać wykształcenie wyższe,
  2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy,
  3. korzystać z pełni praw publicznych,
  4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
 5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  • list motywacyjny wskazujący na stanowisko bądź stanowiska, na jakie osoba kandyduje, zawierający między innymi
   1. adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
   2. wyrażenie zgody na kandydowanie,
   3. informację o możliwym terminie objęcia stanowiska w Enerdze SA,
   4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energę SA moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182);
  • życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów). Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
  • oświadczenie o:`
   1. ukończeniu studiów wyższych,
   2. co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
   3. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   4. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   5. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności spółki, której dotyczy postępowanie i gotowości zaprzestania tych aktywności w przypadku wyboru na stanowisko;
  • oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego;
  • oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) bądź zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład zarządu,
   do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania takiego poświadczenia:
  • w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku:
   • oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 1388 ze zmianami) lub
   • oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy
  • oświadczenie dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego
 6. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane
 7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 października 2015 roku. Następnie Rada Nadzorcza powiadomi (telefonicznie bądź pocztą elektroniczną) zainteresowanych o zakwalifikowaniu ich do dalszego postępowania konkursowego i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie spółki, w terminie do dnia 20 listopada 2015 roku.
 8. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Przedmiotem oceny w rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii rozwoju będą:
  1. wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem skarbu państwa,
  4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem skarbu państwa,
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  7.  znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  8. znajomość procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym,
  9.  koncepcja rozwoju i działalności spółki i Grupy Energa,
  10. wiedza w zakresie funkcjonowania spółek publicznych,
  11. wiedza w zakresie procesów inwestycyjnych, w szczególności w branży energetycznej,
  12. wiedza w zakresie stosowanych technologii w branży energetycznej,
  13. wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji
 10. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
 11. W przypadku, gdy o stanowisko będzie ubiegał się dotychczasowy członek zarządu, Rada dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 12. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów na piśmie listem poleconym
 13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
 14. Dokumenty dotyczące spółki dostępne są na internetowej stronie korporacyjnej (http://www.ir.energa.pl). Kandydat może uzyskać je również do wglądu osobiście w siedzibie spółki w Gdańsku al. Grunwaldzka 472 - sekretariat Zarządu Energi - w godz. 8.00-15.00, w terminie do dnia 20 listopada 2015 roku.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie będą mieć przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem skarbu państwa.Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
14-10-2015Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 14-10-2015