Wersja do druku

Zarząd ENERGA SA zwołuje na 15.03.2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Data publikacji: 15-03-2011

ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,wpis do rejestru: 08.01.2007r.




ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

 

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 15 marca 2011 roku o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA, które odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 6 Multikino SA.

 

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
   3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   4. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu ENERGA SA.
   5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
   6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

Proponowane zmiany Statutu Spółki ENERGA SA (w związku z punktem 4 powyższego porządku obrad):

 

   1. dodanie w § 5 kolejnego punktu o numerze 35, o treści następującej:
      „35) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
      w zakresie oprogramowania (58.1).",
   2. skreślenie w § 7 pkt 2 wyrazu: „trzydzieści", po słowie: „milionów",
   3. skreślenie w § 14 ust. 2 wyrazu: „uprzednia", po słowach: „wymagana jest",
   4. nadanie nowego, następującego brzmienia § 14 ust. 3 lit. d:
      „d)   nabycia lub rozporządzania nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,",
   5. skreślenie w § 14 ust. 3 punktu 13, o treści następującej:
      „13) skierowanie sprawy do konsultacji lub uzgodnienia ze związkami zawodowymi,",
   6. zmiana w § 14 ust. 3 numeracji w ten sposób, że dotychczasowe punkty od numeru
      14 do 18 oznacza się jako punkty od numeru 13 do 17,
   7. usunięcie numeracji ustępu w § 17, poprzez skreślenie numeru 1,
   8. dopisanie w § 17 pkt 19 po słowach: „20 000 000 złotych" zwrotu o treści: „które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału zakładowego tych spółek, ",
   9. dopisanie w § 26 ust. 1 po słowach: „niniejszym Statucie" zwrotu o treści: „w szczególności      w § 14 i § 17 Statutu,",
  10. dodanie kolejnego Rozdziału VII, o treści następującej:

 

      "VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      § 32

      Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć:
         1.  kwotę netto,
         2.  równowartość tej kwoty w euro, ustalonej w oparciu o średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą kwota ta jest ustalana.".

 




Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bozena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
30-01-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
09-03-2011Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
08-03-2011Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: Bozena Dubicka , data: 08-02-2011
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 08-03-2011
Ostatnio modyfikował: Bożena Dubicka,   data: 30-01-2012
Liczba odwiedzin strony: 1283