Wersja do druku

Komunikat dotyczący podziału zysku ENERGA SA za 2009 rok


Data publikacji: 14-06-2010

ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r.

 


Zarząd ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 9 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 2 w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok w wysokości 208 322 689,54 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 99 376 107,36 zł, tj. 0,02 zł na akcję.

 

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 9 czerwca 2010 roku (dzień dywidendy).

 

Dzień wypłaty dywidendy określony został przez Radę Nadzorczą ENERGA SA, zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, na 1 września 2010 roku.

 

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy będzie dokonywana za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA gotówką w wyznaczonych  Punkach Obsługi Klientów bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.


Szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym w formie ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej, komunikatów wewnętrznych a także zamieszczone za stronach internetowych ENERGA SA (www.energa.pl) oraz  Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (www.cdmpekao.com.pl).
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
15-06-2010Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 15-06-2010
Liczba odwiedzin strony: 5421