Wersja do druku

Organizacja spółki

Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki ENERGA SA został przyjęty Uchwałą Zarządu nr  911/V/2018 z 24 stycznia 2018 roku

Regulamin Organizacyjny Spółki Energa SA określa podstawy prawne funkcjonowania spółki, definiuje zasady organizacji, określa cele i przedmiot działania a w szczególności określa:

1) zasady zarządzania spółką,

2) strukturę organizacyjną spółki,

3) zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności stanowisk kierowniczych i wykonawczych, 

4) cele i zadania poszczególnych Departamentów/Biur.

 

(Na podstawie Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa spółki Energa SA – Rozdział I Ogólne Zasady Regulujące Organizację Spółki )

§ 1

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

1. Energa SA działa na podstawie:

1)         Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1577 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2)         Statutu Spółki;

3)         Ładu Organizacyjnego Grupy Energa;

4)         Regulaminu Zarządu;

5)         Regulaminu Rady Nadzorczej;

6)         Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

7)         Regulaminu Organizacyjnego;

8)         innych wewnętrznych uregulowań Spółki

2. W Spółce obowiązują następujące zasady funkcjonowania:

1)         ciągłości kierowania: w przypadku nieobecności pracownika szczebla kierowniczego wymagane jest przekazanie osobom wskazanym do zastępstwa praw do podejmowania decyzji wraz
z odpowiedzialnością. W przypadku nieobecności pracownika szczebla niekierowniczego wymagane jest przekazanie innym osobom w Komórce Organizacyjnej wiedzy o stanie realizowanych Zadań;

2)         delegowania uprawnień: pracownicy szczebla kierowniczego mogą delegować część swoich uprawnień podległym pracownikom. Delegacja uprawnień polega na upoważnieniu podwładnego do podejmowania decyzji w ustalonych sprawach, należących do kompetencji delegującego. Delegacja nie wyłącza  
odpowiedzialności delegującego za skutki decyzji podjętych z upoważnienia przez podwładnego
i może być w każdej chwili odwołana;

3)         współpracy poziomej: wszystkie Komórki Organizacyjne zobowiązane są do ścisłej
i bezpośredniej współpracy w ramach realizowanych Zadań. W przypadku realizacji Zadań angażujących pracowników kilku Komórek Organizacyjnych, odpowiedzialnym za realizację Zadań jest inicjujący Zadanie;

4)         podporządkowania służbowego: pracownik otrzymuje polecenie służbowe od bezpośredniego przełożonego, przed którym odpowiada za jego wykonanie. Pracownik, który otrzymał polecenie
od przełożonego wyższego stopnia, powinien polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym bezpośredniego przełożonego;

5)         dualizmu realizacji Zadań: każdy pracownik, biorący udział w Zespołach w zakresie realizowanych Zadań podlega, odpowiednio do realizowanych spraw, różnym przełożonym, przy czym bezpośredni przełożony (hierarchiczny), podejmując decyzje operacyjne musi brać pod uwagę fakt zaangażowania pracownika w prace Zespołu. Zakres zaangażowania winien być uzgodniony pomiędzy kierującym danym Zespołem, a bezpośrednim przełożonym. 

 § 2

ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ

1)         ENERGA SA jest spółką dominującą w Grupie ENERGA.

2)         Rolę ENERGA SA w Grupie ENERGA określa Ład Organizacyjny Grupy ENERGA. Zadania poszczególnych Komórek Organizacyjnych określone Regulaminem Organizacyjnym są spójne z zapisami Ładu Organizacyjnego Grupy ENERGA.

3)         Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki:

1)         tryb działania oraz kompetencje Zarządu Spółki określa Statut i wydany na jego podstawie Regulamin Zarządu Spółki. Sprawy nieokreślone w Regulaminie Zarządu Spółki, a dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania Zarządu, określają każdorazowo Uchwały Zarządu;

2)         poszczególni Członkowie Zarządu, w ramach wewnętrznego przyporządkowania, pełnią Nadzór nad określonymi obszarami merytorycznymi Spółki. Przyporządkowanie obszarów do poszczególnych Członków Zarządu każdorazowo określa Uchwała;

3)         w ramach sprawowania Nadzoru nad Grupą ENERGA, Zarząd ENERGA SA - jako Spółki będącej jedynym wspólnikiem i akcjonariuszem wybranych Spółek Grupy - decyduje w formie Uchwały o sposobie głosowania na Walnych  Zgromadzeniach lub Zgromadzeniach Wspólników tych spółek;

4)         sprawy wymagające decyzji Zarządu Spółki, kierowane na posiedzenie Zarządu Spółki przez Departamenty lub Biura, powinny być przedkładane do Biura Zarządu. Sposób kierowania spraw na posiedzenie Zarządu określa odrębny dokument;

5)         udzielanie i odwołanie prokury i pełnomocnictw regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 § 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI  

 1. Zarządzanie Spółką realizowane jest za pośrednictwem Departamentów i Biur, realizujących wyznaczone przez Zarząd Spółki Zadania i cele.
 2. Departamentami i Biurami kierują Dyrektorzy oraz ich zastępcy.
 3. W Departamentach i Biurach oprócz Dyrektora Departamentu i Biura może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora. Decyzja o utworzeniu takiego stanowiska należy do kompetencji Zarządu Spółki.
  W przypadku wprowadzenia takiego stanowiska prawa i obowiązki mające zastosowanie do Dyrektorów stosuje się odpowiednio do ich zastępców.
 4. W Departamentach i Biurach w zależności od potrzeb, zakresu działania, charakteru realizowanych Zadań, mogą być tworzone Wydziały.
 5. Tworzenie, przekształcenie i likwidacja Departamentu lub Biura następuje w trybie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
 6. Struktura organizacyjna na poziomie Departamentów i Biur, przedstawiona w formie graficznej, stanowi Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
 7. Utworzenie, likwidacja i przekształcenie Wydziału należy do kompetencji Zarządu Spółki i nie wymaga zmiany Regulaminu Organizacyjneg
 8. Szczegółowe Zadania poszczególnych Komórek Organizacyjnych mogą określić Dyrektorzy Departamentów i Biur, co podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki Uchwałą
 9. Służba BHP podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. sposób funkcjonowania służby BHP i PPOŻ określa odrębna Uchwała Zarządu Spółki.
 10. W celu realizacji niestandardowych Zadań przekraczających kompetencje poszczególnych Departamentów lub Biur w Spółce mogą być powoływane Zespoły. Utworzenie lub likwidacja Zespołu następuje na podstawie Uchwały Zarządu Spółki. W Uchwale wskazuje się: 

1)         zakres Zadań Zespołu,
2)         zakres środków niezbędnych do realizacji Zadań Zespołu,
3)         przewodniczącego Zespołu, który odpowiada za organizację pracy w Zespole i realizację wyznaczonych Zadań;

    11. Zarząd Uchwałą może powołać pełnomocnika Zarządu w celu realizowania określonych Zadań, w szczególności Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Zgodności.      

 

§ 4

REGULACJE WEWNĘTRZNE W SPÓŁCE 

 1. W Spółce mogą obowiązywać następujące regulacje wewnętrzne: Regulaminy, Polityki, Zasady oraz Instrukcje.
 2. Regulacje wewnętrzne w Spółce są opracowywane przez właściwe Komórki Organizacyjne i przyjmowane przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może delegować uprawnienie do przyjmowania Instrukcji, Polityk lub Zasad właściwemu Dyrektorowi Departamentu lub Biura lub Dyrektorowi Biura Zarządu. 
 3. Szczegółowe zasady opracowywania i wydawania regulacji wewnętrznych mogą określać odrębne regulacje.
 4. W przypadku przyjęcia Instrukcji, Polityki lub Zasad w ramach delegowania uprawnień, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Dyrektor Departamentu lub Biura, działając w ramach takiej delegacji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Biura Zarządu o przyjęciu, w tym zmianie Instrukcji, Polityki lub Zasad dla celów ich publikacji.

 

§ 5

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ 

 1. Wszelkie oświadczenia woli są składane zgodnie z zasadą reprezentacji lub przez osoby do tego upoważnione na podstawie obowiązujących pełnomocnictw.
 2. W braku odmiennego polecenia wydanego przez Członka Zarządu wobec podległych mu funkcjonalnie Komórek Organizacyjnych lub przez Zarząd Spółki w formie Uchwały, wszelkie oświadczenia wiedzy są składane przez Dyrektorów Departamentów oraz Biur posiadających stosowną wiedzę. 
 3. Dyrektor może delegować uprawnienie do składania oświadczeń wiedzy.
 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, o ile nie zostaną powierzone pełnomocnikowi, w imieniu Spółki dokonuje dwóch Członków Zarządu łącznie.
 5. Wszelkie oświadczenia składane w stosunkach wewnętrznych w Spółce, takie jak zatwierdzenia płatności są składane zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi.

 

 

 


Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
26-02-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
26-02-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
31-01-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
06-09-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
11-05-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
20-04-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-02-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
20-05-2016Katarzyna WittKatarzyna WittPublikacja dokumentu
27-08-2015Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
05-06-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
13-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
12-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaPublikacja dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittOdpublikowanie dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittOdpublikowanie dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
14-03-2013Katarzyna WittKatarzyna WittModyfikacja dokumentu
19-02-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
11-05-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
12-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
09-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
09-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
09-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
06-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
06-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
06-01-2009Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
14-10-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
05-05-2008Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
17-01-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 19-10-2012
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 17-01-2008
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Irczuk,   data: 26-02-2018